Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 7 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: ok. 15 godzin temu

 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. JERZEGO KUKUCZKI

W KATOWICACH

 

 

 INFORMACJA

 

W DNIU DZISIEJSZYM W GODZINACH 12:00 - 16:00
PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ PRACE KONSERWACYJNE SYSTEMU

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

 


 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STUDENTÓW

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO"), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach [ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice].
2. W Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem e-maila: iod@awf.katowice.pl
3. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:
a) w celu realizacji procesu kształcenia oraz obsługi studenta w czasie trwania jego nauki w AWF Katowice. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 ze zm.) oraz w związku z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;
b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Powyższy cel stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) w celu prowadzenia monitoringu karier zawodowych absolwentów, którego celem jest dostosowanie programu studiów do potrzeb rynku pracy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 352 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 ze zm.);
d) w przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej (stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomogę; stypendium rektora; stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i wybitnych młodych naukowców), w celu rozpoznania wniosku i ewentualnego przyznania świadczenia. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 ze zm.), a w przypadku szczególnych danych osobowych (tj. danych dotyczących zdrowia), dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
e) w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane właściwym organom administracji państwowej, kancelarii prawnej, w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone, podmiotom, w których student będzie odbywał praktyki, bankom (wyłącznie w przypadku wypłaty świadczenia, o którym mowa w punkcie 3 lit. d powyżej), Poczcie Polskiej S.A., podmiotom współpracującymi z AWF Katowice, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmom hostingowym.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a. przez okres trwania nauki, a następnie przez 50 lat w zakresie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jego podstawie przepisach wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów;
b. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu dostosowania programu studiów do potrzeb rynku (monitoring karier zawodowych absolwentów) maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia studiów;
c. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu ustania celu, w jakim dane te zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
6. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu realizacji procesu kształcenia i obsługi studenta, ich podanie jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w zakresie dopuszczenia studenta do uczestnictwa w procesie dydaktycznym. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację świadczenia polegającego na udziale w procesie kształcenia tj. korzystania z oferty edukacyjnej Administratora. Podanie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne.
7. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
a) żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.
W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Jeśli Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ma Pan/Pani prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie osobiście, listownie lub drogą elektroniczną do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
10. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) albo odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu..


 

Polecamy lekturę POMOCY

 

 

 

 

Dział Aparatury Informatycznej i Naukowo-Badawczej

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)